Regulamin Salonu

REGULAMIN SALONU „THE COLOURS”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy salonu kosmetycznego „The Colours” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 20 lok. 1A oraz „The Colours” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 29A lok.1, posiadającego stronę thecolours.pl nazywanego poniżej Salon The Colours lub Salon.
 1. Godziny otwarcia Salonu The Colours:
  – od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00,
  – w sobotę od 9.00 do 17.00.
  Salon The Colours jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.
  Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klienta.
 1. Salon The Colours Nowogrodzka oferuje kompleksowe usługi manicure i pedicure, drobne zabiegi na twarz.
 2. Salon The Colours Wilcza oferuje kompleksowe usługi manicure i pedicure, masaże oraz zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało.
 3. Ponadto w salonie Klienci mają możliwość zakupu kosmetyków, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych.
 1. Zakup usługi w Salonie The Colours jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

REZERWACJE

 1. Rezerwacja na wizytę może być dokonana online (za pośrednictwem strony www) lub telefonicznie pod numerami podanymi w zakładce Kontakt.
 1. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub telefonicznie w rozmowie z pracownikiem Salonu The Colours.
 2. Klienci proszeni są o punktualne przybycie na umówiony zabieg.
 1. W przypadku spóźnienia Klienta Salon The Colours zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
 1. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika Salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 1. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

CENNIK I PŁATNOŚCI

 1. Ceny usług w Salonie The Colours podane są w cenniku dostępnym w salonie i na stronie thecolours.pl.
 1. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Salon The Colours zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
 1. Promocje i rabaty oferowane Klientom Salonu The Colours nie łączą się.
 2. Za usługi świadczone w salonie The Colours, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub kartą płatniczą.

ZABIEGI W SALONIE

 1. Do zabiegów w Salonie The Colours wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: pilniczki, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 1. Każdy Klient, który ma mieć wykonany zabieg kosmetyczny musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu.
 1. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego.
 2. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 1. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 1. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

 1. Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie The Colours. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.

ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

 1. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w trzech sytuacjach:
  a. gdy występują przeciwskazania do wykonania zabiegu, omówione we wcześniejszych punktach regulaminu
  b. gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu
  c. gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w salonie innych Klientów

REKLAMACJE

 1. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres podany w zakładce Kontakt na stronie thecolours.pl, osobiście w salonie lub telefonicznie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Salon w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania przez Salon zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 1. Salon „The Colours” dołoży wszelkich starań, aby reklamacje Klienta były rozwiązywane na bieżąco oraz w sposób najbardziej korzystny dla Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi The Colours jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 1. Każdy Klient maja prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 2. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu The Colours.
 1. Salon The Colours zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.