Regulamin bonów i voucherów

§1
ZASADY OGÓLNE

1.Voucher/Bon uprawnia do skorzystania z oferty zabiegowej w placówkach The Colours Beauty Studio.
2.Vouchery/Bony są ewidencjonowane przez recepcję The Colours Beauty Studio.
3.Nabywcą jest każda osoba pełnoletnia lub osoba prawna i akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.Osoba Obdarowana jest uprawniona korzystania z Vouchera/Bonu na obowiązujących zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem
5.Voucher i Bony nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę
6.Voucher/Bon może być realizowany wyłącznie w placówkach The Colours Beauty Studio.
7.Przy realizacji Vouchera lub Bonu Osobie Obdarowanej nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera lub Bonu.
8.Osoba Obdarowana zobowiązana jest do zapłaty różnicy w cenie, jeśli wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości wskazanej na Voucherze lub Bonie.
9.Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera/Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
10.The Colours Beauty Studio zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Voucherów/Bonów.
11.Vouchery i Bony nie łączą się z innymi promocjami w The Colours Beauty Studio.
12.Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz błędy w treści Vouchera lub Bonu należy zgłosić na adres email: rezerwacje@thecolours w ciągu tygodnia od zakupu Vouchera/Bonu przez Nabywcę.

§2
WAŻNOŚĆ VOUCHERA/BONU

1.Voucher/Bon jest ważny 2 miesiące od daty zakupu.
2.Data ważności Voucherów/Bonów nie ulega przedłużeniu.
3.The Colours Beauty Studio nie ponosi odpowiedzialności za Voucher/Bon, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Osobie Obdarowanej.
4.The Colours Beauty Studio ma prawo odmówić realizacji Vouchera/Bonu w określonych niżej przypadkach:
a) Upłynął termin ważności Vouchera/Bonu.
b) Uszkodzenia Vouchera/Bonu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych
na Voucherze/Bonie.
c) Kolejnej wizyty Osoby Obdarowanej w sytuacji kiedy Osoba Obdarowana wcześniej nie pojawiła się na umówionej wizycie i jednocześnie nie odwołała tej wizyty.